5. 8. 2017

Bohemian luxury of interiors by Annabell Kutucu

Annabell Kutucu dekoruje ako súkromné bytíky, tak i hotelové rezorty. Na jej prácu neustále niekde natrafím vo vodách internetu a pokaždé premýšľam, že by nebolo zlé trochu viac šetriť na dovolenku...alebo zarábať ako normálny človek, že áno. 
Jej poňatie interiéru je originálne, citlivo mieša tradičné trendy s modernými a využíva najmä prírodné materiály. Krása, nevedela som sa rozhodnúť, ktorý jej projekt mám vybrať! Nakoniec som vybrala hotel „Scorpios Mykonos“ ale vy si jej ďalšie práce môžete pozrieť na jej webe alebo Behance.

Annabell Kutucu decorates as private flats as well as hotel resorts. Oftentimes I stumble on her works somewhere in waters of the internet and every time I was thinking that it would not be bad to save a little more on vacation... 
Her view of the interior is unique, sensitively mixture traditional trends with modern and mostly use natural materials. Magnificence, I could not decide which project I have to choose! At last, I chose hotel „Scorpios Mykonos“ but you could check her others works on web or Behance.

27. 6. 2017

Lago di Garda


Lago di Garda bolo svetlom na konci tunela počas akademického mesiaca. Ako bol rýchlo naplánovaný výlet, tak rýchlo aj ubehol. Taký maličký sneak-peek z chladného Monte Baldo, predtým než popreberám ostatné fotky. Musím sa priznať, že začínam oceňovať dovolenky mimo sezóny! Kam máte namierené najbližšie týždne vy?

Lago di Garda was light on the end of the tunnel during my academic month. How fast it was planned, so fast ran it out. So, sneak-peek from cold Monte Baldo, before I take the other photographies. I have to admit, that I start to appreciate the holiday out of season! Where have you planned to go in the next few weeks?14. 6. 2017

Find the voiceHoci tu už mám niekoľko postov, priznám sa, že stále si nie som istá čo a akým štýlom tu mám prezentovať. Aj keď som už prečítala asi tak trilión článkov na tému selfpromo či personal branding, môj online život stále nenašiel zmysel. Ako typický predstaviteľ introverta, ani na sociálnych sieťach sa necítim komfortne. Príde mi to exibionistické. Kde nájsť tú správnu mieru nebyť narcis, ale zároveň sa predať...?
Krízu podobného rázu mám aj vo svojej tvorbe, ale to trvá už niekoľko rokov, o tom pokoj. Tak začínam odznovu, ale to som už dávnejšie spomínala. Dnes takto letno, farebno a kvetinkovo, môže byť?

Although I had several posts here, I admit, still, I'm not sure what and how style I want to present myself. Even if I read like that billion articles about selfpromo or personal branding, my online life still doesn't find a point. As a typical representative of an introvert, also on social sites I feel uncomfortable. It looks so exhibitionistic for me. Where can I find a good measure as not be a narciss, but at the some to sell myself...?
The similar crisis I have in my creation, but that takes a longer time. So, I started from the bottom, as I mentioned in older posts. Thus today lightly, colored and flowery, can be?


6. 5. 2017

Delicate leaf illustrations by Helen Ahpornsiri
Lepiť lístky, kvetinky, či paprade na papier je tiež niečo čo mi sakra mohlo napadnúť aj skôr, ale tuto Helen Ahpornsiri ma už predbehla. Viac tvorby môžete pozrieť na webe, alebo Instagrame. Mimochodom jej dielka majú obvykle veľkosť zápalky, čo je celkom makačka, nie? P.S Diplomová práca napísaná, odovzdaná a mnohokrát prekliata!

To glue leafs, flowers or ferns is something what damn could get me earlier, but there Helen Ahpornsiri overtakes me. More her works you could see on web or Instagram. By the way, her masterpieces usually have a size of match-stick, what looks like pretty hard work, what you think? P.S Diploma thesis is finished, forwarded and many times damned! 

            Thisiscolossal

8. 4. 2017

Golden tale #5 (free coloring page)

Trošku mi ubehol čas od posledného príspevku, trošku viac. Mocem sa stále s diplomkou, ktorú nie a nie dokončiť. Nimrám sa v nej ako vo vianočnom kaprovi a to ju mám v podstate už hotovú, len proste... som lenivá ťapa, čo si budeme. Pamätám si ako som  písala bakalárku, kde som vetu po vete, odstavec po odstavci po sebe stále kontrolovala. Teraz?! Nacápem tam niečo a nech vykrvácajú oči tomu kto to bude čítať. Toto teraz tak aktuálne prežívam a všetko to ostatné čo prežíva študent piateho ročníka (ABSOLÚTNA PANIKA!!!!!!!!!!) Dúfam, že si peknejšie užívate jar ako ja.


A little time has passed since my last post, a little bit more. I'm working on my diploma thesis, which it not and not to finish. I just playing with it as with cold fish on a plate, and that's basically completed, just... I'm lazy. I remember how I wrote bachelor theses, where I controled sentence after sentence, section after section. And now?! I flap there whatever and so what, let get someone bleeding eyes, who will read it. Well, this is what I living now and all this stuff what feels every student of last grade (ABSOLUTE PANIC!!!!!!!!!!!!!) Hope you enjoy a spring, more than me.

19. 3. 2017

Zurich tripAž budete najbližšie v hlučnom Paríži a nebudete vedieť čo s vlastným životom, časom a peniazmi, choďte do Zurichu! Sadnite na jeden z najrýchlejších vlakov vôbec – TGV Lyria a za štyri hodinky ste priamo v centre Zurichu. Pre mňa to bolo po Paríži ako pohladenie, malé, milé, čisté mesto. 
Ak ste partyholik, naplánujte si to tak aby ste stihli Street Parade Zurich (ja som žiaľ už iba vínoholik). Na návštevu mesta by vám mohli stačiť dva-tri dni, no ak chcete stretnúť domácich, väčšina z nich kvasí striedmo v práci alebo pri jazere, najmä počas letných večerov (kde zíde sa mikinka, nebýva tam často hic). Môžete sa previesť loďou a vyočiť si oči na kine stojacom rovno nad jazerom, alebo nikdy nespiacich húfoch labutí. Často sme chodili pizzu na Bellevueplatz, čo je zástavka, odkiaľ sme si zvykli potom brať jedlo na pláž. 
Priznám sa, že Švajčiarsko, nie že by nebola moja vytúžená krajina, ale nebola zrovna prvá na mojom wishliste. No, teraz by som si tam toho kľudne aj viac pozrela, ale to až keď nebudem vedieť čo s tými peniazmi, čo bude asi tak v druhom živote. Aké sú vaše zasnúbené krajiny?  

When you will be in noisy Paris and you will not know what to do with own life, time and money, go to the Zurich! Sit on one of the high-speed trains at all – TGV Lyria and by four hours you will by in center of Zurich. After Paris, it was like a caress for me, small, lovely, clean city. 
If you are partylohic, plan your trip that you managed Street Parade Zurich (unfortunately, I'm just wineholic). For visit of the city should suffice two-three days. If you want to meet the natives, many of them are still in work or lying at the lake, especially during summer evenings (you will need a hoodie, there is usually a rarely hot). You can float on a boat and let eyes on cinema standing above water or on bevies of swans which never sleeping. We often walked on pizza on Bellevueplatz, which is a bus stop, whence took the food to the beach. 
I admit that Switzerland not that it was not my longed country, but it was not first on my wishlist. Well, now I would like to look more there, but it will be when I will not know what to do with money, what will be in second life, with a dose of luck. What are your betrothed country?23. 2. 2017

Dear Sun, we all waiting for you

 

Tayst je mojou srdcovou záležitosťou odkedy som ju našla na Create&Cultivate, čiže už pomaly druhým rokom. Stále z nej odpadávam. Priznám sa, že som skúšala spraviť v Illustratore to čo ona, ale vyzeralo to príšerne, nebudeme si klamať. 
Tayst je momentálne jeden z mála dôvodov čo ma ešte drží na Instagrame. Mám pocit, že v poslednú dobu je to skôr hejno reklám a spamu, než inšpirácie. 
Instagram pozrite TU, webstránku TU. Krásne instantné leto všetkým!

Tayst is my heart affair since I found her on Create&Cultivate, so it will be the second year. Still, I'm dying from her works. I admit, that I was tried to do what she doing but in Illustrator, but honestly, it was horrible. 
Tayst is one of the few reasons why I'm still on Instagram. I think, that in the last time Instagram is more likely space of ads and spams than inspirations. 
Follow Tayst on Instagram or just check the website. Beautiful instant summer to all of you!


17. 2. 2017

Golden tale #4 (free coloring page)


Ako ubehol mesiac od mojej poslednej omaľovánky, to teda netuším. Rozmýšľam, že by to chcelo „nové tvary“ a pomaličky troška refreshnuť. No veď uvidíme, čo mi napadne počas nehynúcej prokrastinácie.
Už – už som si myslela, že ide jar a budem môcť konečne nosiť tenisky s kabátikom, ale posledné dni to tak rozhodne nevyzerá, aspoň nie v Bratislave. Ako je to u vás?


I have no idea how the month has passed since my last my coloring page. I'm thinking that would be a „new shapes“ and slowly refresh the style. Well, we will see, what I create in my never-dying procrastination.
Already I thought that spring is coming and finally I will be able to wear sneakers with a coat, but in last days, It doest seem so, at least not in Bratislava. How is that for you? 

11. 2. 2017

Vega Cottage by Kolman Boye Architects
Toto je presne to po čom moje introvertné srdco prahne. Možno som už spomínala, že mám slabosť pre interiér s veľkými oknami a drevom. Isto sa o tom ešte tak 456578 krát zmienim. Možno by som tu vedela žiť aj bez wifi... alebo radšej nie, nebudem sa preceňovať. Páči sa vám táto chatka?

This is what my introverted heart needs. Maybe I told you, that I have a thing for an interior with huge windows and wood. Surely, I will mention it for 456578 times. Perhaps I could able to live there without wifi...or not, I will not to overestimate myself. Do you like this cottage?               A MerryMishap blog 


3. 2. 2017

When maths meet nature and together created art - Katy Ann Gilmore

Zatiaľ som s vami zdieľala prevažne interiéry, handričky či moje veci. Dnes pridávam rubriku ART. Inak by sa mohla volať aj že „škoda, že také neviem robiť“ alebo „prečo ma to do riti nenapadlo skôr“. 
To isté platí v prípade Katy Ann Gilmore. Myslím, že som ju dávnejšie našla niekde cez Fubiz. Katy tvorí prevažne tenučkými fixkami a má svoj štýl, ktorý viem hneď identifikovať aj bez jej mena. Navyše má diplom z matematiky, na ktorú ja nemám trpezlivosť (úprimne, ani mozog) takže o to väčší má môj obdiv. Viac o tvorbe v peknom rozhovore s Lisou Congdon TU. Klikajte/číhajte Katyn Instagram alebo Tumblr.

As yet, I shared with you mostly interiors, clothes or my stuff. Today I begins with category ART. By the way, this section could also call „pity, that I have no idea how to do those things“ or „why the hell I hadn't this idea earlier“.  
For example, I can mention Katy Ann Gilmore. I think I found her some time ago on Fubiz. Katy mainly creates with thin pens and she has a unique style which I can identify without reading her name. In addition, she has a diploma from maths, maths which I never had a patience (honestly, brain neither) so the greater admiration me from me. More about her creation you can read in this nice interview with Lisa Congdon HERE. Click/follow Katy on Instagram or Tumblr.